Klizni prsten 1.2090.0

Klizni prsten 1.2089.0 8.034.002 Valeo 29,5x17.1x37,5mm A13 nim35.35m

Klizni prsten 1.2089.0  8.034.002 Valeo 29,5x17.1x37,5mm A13 nim35.35m